LAATSTE NIEUWS

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op woensdag 10 Mei 2017 in de Dukdalf (bij het Marinemuseum) Hoofdgracht 1 in Den Helder, aanvang 11.00 uur.

Zie hier of bij ‘verdere informatie’ de link naar 115e jaarverslag over 2016 waarin de uitnodiging voor de Algemene Vergadering 2017 is opgenomen.


Vereniging Onderlinge Bijstand

Hartelijk welkom op de website van de Vereniging ‘Onderlinge Bijstand’ (OB).

De Vereniging van officieren en oud-officieren der Koninklijke Marine ‘Onderlinge Bijstand’ is opgericht op 12 april 1902 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 4040 7307.

Onderlinge Bijstand streeft naar het versterken van de kameraadschappelijke band tussen de leden; naar het geven van raad en het verlenen van ondersteuning aan de leden, alsmede na hun overlijden aan hun weduwen, weduwnaars, geregistreerde partners en minderjarige kinderen; en naar het verlenen van ondersteuning aan maatschappelijke – aan de Koninklijke Marine gerelateerde – doelen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de doelstellingen, lidmaatschap en organisatie wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement.

Deze website is sinds 2006 operationeel. In de eerste jaren is de website vooral gebruikt ter ondersteuning van de inhoudelijke discussie over de wijzigingsvoorstellen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Vanaf 2009 wordt vooral actuele informatie geplaatst, veelal in de vorm van nieuwsbrieven van Onderlinge Bijstand.

Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2009 zijn de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement van Onderlinge Bijstand goedgekeurd door de leden. Op 17 maart 2009 zijn de nieuwe statuten vastgesteld bij de notaris.

Bestuur van de Vereniging ‘Onderlinge Bijstand’
Dhr. J.W.P. Spaansvoorzitter
Dhr. R.E. Harteondervoorzitter
Dhr. H. van Eijsdensecretaris
Dhr. drs. T.G.D. Steenbeekpenningmeester
Dhr. H.J. Boschlid
Mw. K.E. Nuse-Katlid
Dhr. ir. A.J.J.M. van Koningsbruggelid
KLTZA H.M.J. van de Burgtmilitair lid


Financiële regelingen

Financiële steunverlening en advies
Het komt voor dat leden van OB in financiële problemen geraken waarbij het niet meer mogelijk blijkt een beroep te doen op wettelijke regelingen en dit ook niet meer mogelijk is bij bijv. banken en verzekeringen. Het bestuur van OB kan dan besluiten tot het verlenen van financiële steun, waarbij ook advies kan worden verleend op het gebied van budgettering, verzekeringen, zorgkosten, pensioenen. Aanvragen voor dit soort individuele steunverlening dienen altijd schriftelijk te worden gericht aan de secretaris van het bestuur (p/a Eiklaan 53 te 2282 AS Rijswijk) of per email secretaris@onderlingebijstand.nl. Het spreekt vanzelf dat dit soort verzoeken om steunverlening door het bestuur met de uiterste discretie worden behandeld.

Stichting Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds (SNLS)
In 1989 benoemde mevrouw Editha Lansberg te Curaçao de Vereniging Onderlinge Bijstand tot enig erfgenaam onder de voorwaarde dat de nalatenschap moest worden aangewend voor het verstrekken van studiebeurzen in de vorm van renteloze leningen aan kinderen van leden van KVMO en OB welke kinderen zich bijzonder onderscheiden en voor wie bij verdere studie financiële hulp van belang is. Daartoe werd in 1991 een aparte stichting opgericht: de Stichting Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds (SNLS). Het bestuur van Onderlinge Bijstand vervult de rol van toezichthouder op deze stichting.
Als voorbeeld voor de inzet van de SNLS geldt dat de laatste jaren steun werd geboden bij stages en vervolgstudies in het buitenland, en bij de afronding van particuliere opleidingen die in het buitenland werden begonnen. Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de SNLS: Chopinstraat 1 te 3533 EJ Utrecht.

Samenwerking met de KVMO
Al vele jaren bestaat er ter ondersteuning van de doelstellingen van Onderlinge Bijstand een samenwerkingsovereenkomst met de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO). Deze samenwerking heeft nadrukkelijk vorm gekregen in de uitvoering van de Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT), de Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ) en de Uitzenduitkering, maar betreft ook publicitaire en administratieve ondersteuning van Onderlinge Bijstand. Hierna volgt meer informatie over de genoemde regelingen.

 • Financiële zorgregelingen RTT en RRZ
  Bij het secretariaat van de KVMO kunnen de leden een financiële tegemoetkoming vragen voor twee specifieke zorgregelingen: de Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT) en de Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ). Iedereen in Nederland is verplicht opgenomen in een ziektekostenverzekering. Maar het komt voor dat de vergoedingen vanuit deze verzekering bij lange na niet de gemaakte kosten dekken. Nu de overheid het voornemen heeft uitgesproken te gaan bezuinigen op de hoge kosten die aan de AWBZ zijn verbonden, zullen de eigen bijdragen alleen maar toenemen. Kosten voor thuiszorg (huishoudelijke hulp of verpleging) en voor reizen om een gezinslid in het ziekenhuis te kunnen bezoeken, zullen verder oplopen. De Vereniging OB kan voorzien in een financiële tegemoetkoming tot een bepaald maximum bedrag per jaar. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, vraagt u dan informatie aan bij het secretariaat van de KVMO via tel. 070-383 9504 of via info@kvmo.nl.

 • Uitzenduitkering
  In oktober 2011 heeft OB in nauwe samenwerking met de KVMO een nieuwe financiële regeling vastgesteld voor de leden van de KVMO die in het kader van een vredesondersteunende (VVHO) missie worden uitgezonden. KVMO-leden kunnen direct aanspraak maken op een eenmalige uitkering als zij als gevolg van een ongeval tijdens de missie algeheel blijvend invalide zijn geworden. In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit is de uitzenduitkering een evenredig percentage van de eenmalige uitkering. Bij overlijden als gevolg van een ongeval tijdens de missie ontvangen de directe nabestaanden een eenmalige uitkering. Voor deze regeling van OB en KVMO is geen actie voor aanvang van de uitzending nodig: er hoeft geen uitzendcertificaat aangevraagd te worden en er komt geen verzekeringmaatschappij aan te pas. Wilt u meer weten over deze uitkering? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de KVMO via tel. 070-383 9504 of via info@kvmo.nl.

Verdere informatie

Klik hieronder aan voor informatie over:
 1. 115de Jaarverslag over 2016
 2. De Statuten van de Vereniging Onderlinge Bijstand
 3. Het Huishoudelijk Reglement van Onderlinge Bijstand
 4. ‘Blauwe’ brochure OB
 5. Oudere nieuwsbrieven:

N.B. U kunt de hiervoor genoemde documenten ook opslaan op uw computer met een klik op de rechtermuisknop, dan kiezen → Doel opslaan als... ←. Hierna kunt u de documenten openen in Adobe Acrobat Reader (PDF) en eventueel afdrukken.