Stacks Image 27

Onderlinge Bijstand?

De Vereniging Onderlinge Bijstand heeft ten doel de kameraadschappelijke band tussen de leden te versterken alsmede het geven van raad en het verlenen van ondersteuning. Voor meer informatie klik hier.

Wie zijn wij?

De Vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 5 en maximaal 8 leden. Zie verder artikel 10 van de Statuten, te vinden in de achtergrondinformatie. Voor meer informatie over de huidige bestuursleden klik hier.

Samenwerking KVMO

Al vele jaren bestaat er ter ondersteuning van de doelstellingen van Onderlinge Bijstand een samenwerkingsovereenkomst met de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO).
Deze samenwerking heeft nadrukkelijk vorm gekregen in de uitvoering van verschillende financiële zorgregelingen maar betreft ook publicitaire en administratieve ondersteuning.

Laatste Nieuws

De Algemene vergadering van 2019 zal plaatsvinden op 8 mei 2019 te Breda. Het programma is opgenomen in het 117e Jaarverslag van 2018. Dit jaarverslag vindt u in de achtergrondinformatie.

U kunt het programma ook hier bekijken.

De Privacy verklaring volgens de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgenomen in de achtergrondinformatie.