Stacks Image 27

Onderlinge Bijstand?

De Vereniging Onderlinge Bijstand heeft ten doel de kameraadschappelijke band tussen de leden te versterken alsmede het geven van raad en het verlenen van ondersteuning. Voor meer informatie klik hier.

Wie zijn wij?

De Vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 5 en maximaal 8 leden. Zie verder artikel 10 van de Statuten, te vinden in de achtergrondinformatie. Voor meer informatie over de huidige bestuursleden klik hier.

Samenwerking KVMO

Al vele jaren bestaat er ter ondersteuning van de doelstellingen van Onderlinge Bijstand een samenwerkingsovereenkomst met de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO).
Deze samenwerking heeft nadrukkelijk vorm gekregen in de uitvoering van verschillende financiële zorgregelingen maar betreft ook publicitaire en administratieve ondersteuning.

Laatste Nieuws

Een mededeling van de Voorzitter vindt u hier.

Een mededeling van de Secretaris over de Jaarvergadering vindt u hier.

Het Katern met daar in het Jaarverslag van 2019 is opgenomen onder de Achtergrondinformatie. Klik hier.